Karlskronaviken

Nyheter från ett hörn av Rönninge

 
 
 

Hej

Karlskronavikens Samfälligheters Förening, KSF, har några frågor till samtliga politiska partier i Salem med anledning av kommunstyrelsen möte 28 maj 2007 där Karlskronavikens detaljplan var en av punkterna:

1) Vi önskar svar på vad ditt parti anser om förslaget att öka antalet byggrätter i Karlskronaviken från Översiktsplanens 27 st. till det nu föreslagna 56?

2) Vi önskar svar på vad ditt parti anser om att VA-taxan i ett slag föreslås fördubblas från nuvarande nivå?

3) Vi önskar svar på vad ditt parti anser om att förslaget från en av KS ledamöter om att genomföra en 3D kartering för detaljplanen avslogs?

4) Vi önskar svar på vad ditt parti anser om att kommunen tar ut gatukostnadsersättning av fastighetsägarna?

5) På vilket sätt agerar ditt parti för att gatu- och VA-kostnaderna ska bli så låga som möjligt för de som ska betala?

Som upplysning kommer vi publicera de svar ni lämnar eller om ni inte vill lämna svar på förenings nyhetssida http://www.karlskronaviken.se


Vänliga hälsningar

Rolf Fällström, ordförande KSF


Moderaternas svar:

1) Planeringen av antalet byggrätter har utgått från exploateringsekonomin, d v s kostnaden för utbyggnad av gator, vägar och VA, samt översiktsplanens beslut om tomter på 1500-2000 kvm. Utgångspunkten för exploateringsekonomin är att skattebetalarna inte ska belastas med exploateringsutgifter, utan att projektet ska gå ihop.

2) Det lär vara nödvändigt för att projektets VA-utbyggnad ska gå ihop. Avstyckning av tomter ska kunna vara en finasieringskälla för fastighetsägarna för att betala VA-utbyggnaden.

3) Alternativa former för kartering och illustration av området kan mycket väl bli aktuella, men beslutet i KS handlade om att sända ut förslaget på ett samråd. I det läget bör inte något sådant yrkande om 3D-kartering förskjuta processen.

4) Det är självklart att kommunen ska ta ut gatukostnadsersättningar. Annars skulle alla skattebetalare i kommunen få stå för utbyggnad av vägar i områden där utbyggnaden endast berör en del.

5) Genom en smidig avvägning mellan kostnader och antalet kostnadsbärarel, samtidigt som områdets karaktärsdrag bör bibehållas


Lennart Kalderén

Kommunalråd, m


Centerns svar

Här kommer en del svar på dina frågor.  Som du säkert vet så arbetar vi i Centern för en måttlig utbyggnad, där det bl a gäller att  förskolor och skolor  ska räcka till för utbyggnaden. Vi kan väl konstatera att vi inte lyckats hela vägen även om vi många gånger har fått ned antalet byggrätter. Vi vill ju behålla Rönninges karaktär  med stora tomter och lantlig miljö men å andra sidan gäller det ju att täcka upp för de kostnader som blir med utbyggnaden av väg o vatten. Vi förstår ju att

för många blir kostnaden så stor att en styckning  kan ses som nödvändig för att få  ekonomin att gå ihop. Vi anser att kostnaden ska betalas av de berörda och inte rakt av på kommunalskatten.  Med kommunalt vatten höjs ju också värdet på fastigheten och vi tror att idag när priset på tomter och fastigheter  har höjts så  oerhört  så spelar inte denna avgift lika stor roll som tidigare. Säljs tomter för 2,5 milj så kan den kommunala avgiften vara högre än tidigare.

När ärendet behandlades påKS la Centern en protokollsanteckning som jag bifogar. Den la vi för att tala om att vi när ärendet går vidare kommer att noga  följa upp antalet byggrätter  och naturligtvis även kostnaden. Vi vill inte ha så många byggrätter som möjligt för att hålla ned kostnaderna för gata och VA. Vi vill behålla så mycket som möjligt av grönområdena. Vi kommer att följa ärendet mycket noga  och inte acceptera fler byggrätter än nödvändigt.

Korta svar på frågorna:

1. Vi vill som framgår av tidigare inte ha så många byggrätter!

2. V kan tänka oss en högre kostnad än idag.

3. Det är möjligt att göra senare.

4. Ja, vi anser att kostnaden ska betalas av fastighetsägarna och inte via skatten.

5. Med de priser som gäller idag för fastigheter så  är inte kostnaden så enorm.


Hälsningar

Ankie Bosander

Gruppledare för Centerpartiet i Salem


PROTOKOLLANTECKNING.

§ 86  Program till detaljplan för  Karlskronaviken.

KS 28 maj 2007.

Centerpartiet lägger inte något särskilt yrkande  under dagens  behandling av ärendet. Vi kommer dock att följa upp ärendet  och senare återkomma angående antal fastigheter och storleken på tomterna. 

I det ursprungliga förslaget till översiktsplanen  var antalet fastigheter  cirka 30-35, när ytan på tomterna räknades ned till 3000 m2 blev det ytterligare cirka 10 stycken. Förslaget nu ligger på cirka 55 fastigheter och tomtstorlekar ned till 1500 m2 . En avsevärd ökning av antal boende,  som naturligtvis påvekar kapaciten i bl a förskolor och skolor.

Ökningen motiveras alltid av att kostnaderna för VA och Gata blir höga och att många fastigheter behövs för att dela upp kostnaden. Vi anser inte att det argumentet  håller idag när tomt- och fastighetspriserna stigit så ofanligt. 100 000 eller 200 000 kronor extra är idag en liten del av den totala kostnaden.

Vi kommer att återkomma i ärendet efter samråd och remissförfarande.

För Centerpartiet

Ankie Bosander


Folkpartiets svar

1. Folkpartiet har ställt sig bakom förslaget att utöka antalet byggrätter från 27 till 56.

2. Folkpartiet anser att varje byggrätt ska bekosta sin andel av kostnaden, den ska inte finansieras via skattsedeln av andra kommuninvånare. Vi har dock förståelse för åsikten att en fördubbling i ett slag är mycket men tyvärr så har avgiftsuttaget släpat efter under tidigare år.

3. Fokpartiet röstade emot förslaget  eftersom detta skulle fördröja samrådprocessen. Däremot kan frågan om 3D-kartering eventuellt återkomma i ett senare läge.

4. Folkpartiet anser att det är just fastighetsägarna som ska stå för gatukostnadsersättningen, den ska inte tas ut via skattsedeln.

5. Folkpartiet stödjer förslaget om fler byggrätter eftersom detta ger lägre gatu- och VA-kostnader/byggrätt.


Med vänlig hälsning

Anna-Carin Bylund 

Gruppledare (fp)


Miljöpartiets svar

1)  Oacceptabelt

2) Mycket märkligt. Senast juni 2007 togs ett beslut i kommunfullmäktige att ansluta 3 st. fastigheter utmed Uttringe Gårds väg mellan kvarteret Linden och Uttringe Gård. Enligt handlingar debiteras dessa fastigheter 100,000 kr var i anslutningsavgift. Beräknad kommunal kostnad 400,000 kr. Ingen gatukostnadsersättnings krav föreligger.

3) Vid utbyggnad vill vi att en tredimensionell kartering görs för att kunna bygga helt efter naturens förutsättningar i området.

4) Det är de tillkommande fastigheterna som skall bära samtliga uppståndna gatukostnader.

5) Miljöpartiet anser att samtliga nya fastigheter bör byggas kretsloppsanpassade. Egenproducerad avföring komposteras och urin utspädds för att gödsla den egna tomten eller säljas vidare. Bad-, disk- och takvattnen samlas och används för t ex bevattning eller trädgårdsdammar. Detta innebär att behovet av dyra, miljöförstörande avloppsledningar försvinner.

Eget vatten bör klaras efter naturliga förutsättningar. Går detta inte, måste de som vill ha kommunalt vatten vara beredda att betala servicen.


Miljöpartiet de gröna i Salem genom

Randal Piersons


Socialdemokraternas svar

Jag föredrar att besvara frågorna 2 och 4 tillsammans. Citaten har hämtats från Översiktsplanen som fastställdes i Kommunfullmäktige i juni 2006.

1) ”Sydvästra Rönninge byggs ut i princip med en bostad på varje fastighet. Fastigheter som är större än 3000-4000 kvm tillåts delas till två stycken d.v.s minsta tomstorlek bli ca 1500-2000 kvm vid nybildning/avstyckning.”

Socialdemokraterna yrkade i fullmäktige att minsta tomtstorlek skulle vara cirka 2000 kvm. Vi använde ordet cirka för att göra det möjligt att avstycka en fastighet på låt oss säga 3800 kvm.

Vi fick inte gehör för vårt förslag. Jag har inte räknat fram antalet byggrätter med vårt förslag, men det lär ju bli fler än 27, men färre än 56.

2 och 4) ”Antalet kostnadsbärare för VA och gata ska vara så många som möjligt för att uttaget per fastighet ska bli skäligt och det beräknade underskottet för VA minimeras”

Inför planprogrammets framtagande har en förprojektering gjorts av gator, gång-och cykelvägar samt va-ledningar och även kostnadsberäkningar av detta. Förstudien visar att VA-utbyggnaden skulle innebära stora underskott. Jämförelse med andra kommuners VA-taxor visar att det inte är oskäligt med en kraftig ökning.

Gatukostnadsersättningen ska täcka kostnader för utbyggnaden av gator, men ska också vara skäliga. En utbyggnad av vägar som i huvudsak endast berör dem som bor i området ska inte övriga skattebetalare i kommunen stå för mer än marginellt.

3)Kommunstyrelsen beslutade att förslaget ska sändas ut på samråd. Därefter får vi ta ställning till hur en kartering ska ske. Plan- och exploateringsenheten har för närvarande inte ett sådant kartunderlag att man kan arbeta i 3D.

5) I huvudsak tror jag du kan läsa ut från svaren ovan hur vi ser på frågan dvs att på ett tillfredställande sätt väga av kommunens samlade kostnader mot utgifterna för exploateringen av VA och gata. Och fördelningen mellan kommunen och de boende i området. Inte alltid lätt!


Hälsningar

Lars Morberg

Oppositionsråd, S


Vänsterpartiets svar

Inga svar har inkommit


Kristdemokraternas svar

Inga svar har inkommit

 

Frågor om Kommunstyrelsens beslut av programförslag till detaljplan Karlskronaviken, ställt till samtliga politiska gruppledare i Salems Kommun 18 juni 2007.

 

Ladda ner PDF här med frågor från KSF och svaren från politiska partiernas gruppledare i Salems kommun juni 2006 angående Översiktsplanen:

Politikersvar06.pdf

Fler frågor & svar