Karlskronaviken

Nyheter från ett hörn av Rönninge

 
 

SALEMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienr Sid

Utdrag ur protokollet (sid 20-21)


Kommunstyrelsen 2007-05-28 20

Sign Beslutsexpediering

Ks § 86

Program till detaljplan för Karlskronaviken samt preliminära VA- och gatukostnader

KARLSKRONAVIKEN


Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslöt 2002-04-29, § 80, att uppdra till miljö- och

samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta ett nytt program för

detaljplaneläggning av Karlskronaviken.

Utgångspunkten för planprogrammet är de riktlinjer som anges i

översiktsplanen för Salems kommun som antogs kommunfullmäktige i

juni 2006.

Utgångspunkten för programförslaget har varit att åstadkomma en god

exploateringsekonomi för området. Det gäller både i form av VAavgifter

och skäliga gatukostnader för de enskilda fastighetsägarna och

samtidigt balansera detta så att kommunen får intäkter som svarar mot

de beräknade utbyggnadskostnaderna för va-ledningar och utbyggnad av

gator och gångbanor samt gång- och cykelvägar.

Med andra ord ska skattesubventionering endast komma ifråga för

anläggningar av gemensamt intresse för hela kommunen.

Därför pågår en översyn av Va-taxan med inriktning på en kraftig

höjning, uppemot en fördubbling av anslutningsavgifterna (oförändrad

sen 1997).

Förslaget rymmer sammanlagt 56 stycken byggrätter, 54 för

åretruntboende i friliggande småhus (enbostadshus) och med en minsta

tomtstorlek på 1500 kvm i enlighet med kommunens översiktsplan. Två

tomter föreslås som fritidshus (byggrätt på 60 kvm bya) eftersom de

kommer att ligga mycket nära järnvägen och bli utsatta för

järnvägsbuller.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att sända ett av plan- och exploateringsenheten

i maj 2007 upprättat förslag till program till detaljplan för

Karlskronaviken, plan nr 80-47 på samråd och remiss, enligt PBL 5:20.

Yrkanden

Randal Piersons (mp):

En 3D-kartering ska göras.

Lillemor Gladh (s):

Stycket om strandskyddsdispens 4:5 ska utgå i övrigt enligt ordförandens

förslag.

Lennart Kalderén (m):

Avslag på 3D-kartering.

Propositionsordning

Ordföranden ställer under proposition ordförandens förslag mot

Lillemor Gladhs yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Ordföranden ställer under proposition bifall till Randal Piersons

tilläggsyrkande mot avslag.

Kommunstyrelsen avslår Randal Piersons tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att sända ett av plan- och exploateringsenheten

i maj 2007 upprättat förslag till program till detaljplan för

Karlskronaviken, plan nr 80-47 på samråd och remiss, enligt PBL 5:20.

___

Protokollsanteckning

Ankie Bosander (c) lämnar protokollsanteckning, bilaga 10.

Jäv

Yvonne Berglund deltar ej i beslutet p g a jäv.


 

Ladda ner hela protokollet från kommunstyrelsens möte:

protokollKS70528.pdf

Kommunstyrelsens planer

Nyhetssida från Karlskronavikens Samfälligheters Förening (KSF).

För kontakt och inlägg: styrelsen@karlskronaviken.se