Karlskronaviken

Nyheter från ett hörn av Rönninge

 
 

Rönninge den 7 september 2007


INLEDNING


Karlskronavikens Samfälligheters Förening (KSF) är en förening för fastighetsägare och boende i Karlskronaviken och närstående områden. Föreningen har 50-talet medlemmar, varav de flesta är boende i direkt anslutning till planområdet.

Detta remissvar baserar sig på vad en absolut majoritet av våra medlemmar tycker. KSF:s styrelse har under sommaren 2007 genomfört en enkätundersökning bland medlemmarna. Vi har haft mycket välbesökta möten där gemensamma åsikter samlats och också ligger till grund för denna redovisning av krav och synpunkter. Detta remissvar speglar därför, mer än något annat dokument, viljan hos dem som bor i planområdet, såväl som i närliggande områden.GENERELLA SYNPUNKTER


KSF är skarpt kritiskt till hela programförslaget och underkänner det som underlag till ett så pass tungt dokument som en detaljplan. Anledningen är att hela programförslaget utgår från helt fel perspektiv, baserar sig på helt fel syfte och rymmer alltför många och anmärkningsvärda brister.

Ingenstans i programförslaget kan vi finna att kommunen på ett seriöst sätt valt att anpassa sig till Karlskronavikens ”Genius Loci” – platsens förutsättningar.


I programförslagets inledning kan vi läsa att exploateringen av Karlskronaviken har ett syfte, nämligen ”att åstadkomma en god exploateringsekonomi”. I ett försök att tolka vad kommunen menar med detta uttryck kan vi sammanfatta detta som att kostnader för VA och gator inte ska betalas av kommunen utan fördelas ut på enskilda fastighetsägare, medan kommunens intäkter i form av skatter ska bli maximerade i framtiden med så många skattebetalare som möjligt. Ordet syftar alltså på att kommunens eget ekonomiska åtagande ska vara så litet som möjligt.

Det kan påpekas att ordet inte existerar som ett etablerat begrepp i ordlistor, Google e.dyl.I och med kommunens formulering av sitt syfte, har också programförslaget utformats så att;

•ett alldeles för stort antal byggrätter föreslås

•ett VA-nät som är alldeles för omfattande och kostsamt föreslås

•ett gatunät som både i gatubredd, antal gator och nya sträckningar av gator är överdimensionerat och resulterar i orimliga kostnader


Formuleringen bildar ett syfte där kommunen i exploateringsekonomins namn anser sig vara tvingade att bortse från andra värden än pengar. Istället föreslår man en på tok för omfattande exploatering, som för all framtid kommer att förstöra ovärderliga värden för de boende och besökare samt för övriga växt- och djurarter - det vill säga för det som är Salems kommun.


Det är av programförslaget (och från den informationskväll med frågor som kommunen hade 27/8 2007) uppenbart att kommunens styrande politiker inte har gett några direktiv om att försöka finna mer för miljön hållbara och för den enskildes ekonomi mindre kostsamma alternativ. Kommunens anställda ansvariga tjänstemän har heller inte getts uppdraget att utreda möjligheterna till en exploatering med syfte att bevara fler värden än kommunens skatteintäkter. Detta är uppenbart en politisk linje, där Salems nuvarande styre väljer att låta enskilda finansiera exploateringen, medan kommunen enskilt drar fördelarna. Kommunen både har kakan och äter den, men förbättrar inte det kulturhistoriska eller ekologiska läget det allra minsta.


Det kanske mest anmärkningsvärda är att kommunens politiker väljer denna linje, trots att de gick till val för ett år sedan med en alldeles färsk översiktsplan, daterad juni 2006. I den presenterade man ovanligt detaljerat att man för aktuella område Karlskronaviken planerade 25 nya permanenta byggrätter till de 8 befintliga. KSF invände i arbetet med översiktsplanen att antalet är i överkant. Istället har kommunen mage att mindre än ett år senare föreslå totalt 56 byggrätter. En sådan avvikelse är inte seriös. Det är att underkänna sitt eget arbete.


Med detta syfte kräver KSF att kommunen utreder kostnader för en exploatering som är baserad på KSF:s årsmötes förslag om 18 tillkommande byggrätter, där man på allvar tittar på bättre lämpade tekniska lösningar (tex. lågtrycksavloppssystem, LPS-system) för VA-nätet och ett förslag där man på allvar söker mindre kostsamma lösningar på gator som är anpassade för den trafiktäthet som kommer att råda. Vi är övertygade om att en sådan utredning skulle leda till ett förslag där inte behovet av byggrätter blir så stort och där de nya byggrätter som tillkommer får större tomter, ligger i en mer attraktiv miljö och kan bära sina kostnader vid en exploatering.DETALJSYNPUNKTER


Utöver detta har KSF ytterligare synpunkter, varav de flesta redan tidigare delgivits kommunen men som ändå inte beaktats i programförslaget:


•Lagen om Strandskydd på 100 meter får absolut inte sättas ur spel, dvs. anstånd ska inte ges av taktikskäl. Lagen finns för att skydda stränderna mot exploatering.


•Gränsen för bebyggelse på 200 meter från järnväg ska gälla.


•Gatuförslaget är alldeles för vidlyftigt och kostsamt. Ingen ny dragning av vägen önskas. Samtliga s.k. gårdsgator bör strykas ur planen. Vägstorleken bör vara densamma som Uttringe Hages väg, dvs. 4,5 meter och utan trottoar. Använd öppna diken.


•Säkerställ att sammanhängande grönområden blir kvar. Området kräver naturlungor, områden där inga byggrätter beviljas, utmed vägen för att naturen och människorna ska ha kvar andningsutrymme.


•Vi saknar en rimlig konsekvensanalys av en så omfattande exploatering som föreslås. Exempelvis är siffran på trafikmängd, 42 bilar som nämns i programförslaget, orimlig om det tillkommer 40-50 byggrätter, det kan vem som helst förstå. Konsekvenser på miljön med så många fler människor och bilar. Konsekvenser för busstrafiksbehov. Konsekvenser för skola, dagis, äldrevård och annan omsorg. Utgångspunkten bör vara från en nollanalys, utifrån hur allt påverkas om inget görs.


•Kommunen borde tidigt ha utgått från en dialog med de boende och ställt frågor till fastighetsägare om vad de önskar. Nu är programförslaget framtaget helt utan att några frågor har ställts.


•Förslaget att höja VA-taxan till en närmast fördubbling vänder vi oss fullständigt emot. VA-taxan måste vara baserad på avskrivningsprincipen, där kommunen faktiskt får framtida intäkter från de anslutna.


•Vi finner inte att behovet av att reservera mark till framtida förskola överhuvudtaget har nämnts i förslaget. Eftersom många av de som flyttar till nya områden är just barnfamiljer förefaller detta märkligt.


•Använd modern teknik, typ 3D-kartering, för att kunna visualisera för samtliga inblandade hur en exploatering bäst genomförs för att anpassas till området geografiska och topografiska förutsättningar. Tekniken finns, är enkel och mycket billig. Den är även lätt att stegvis anpassa och ändra i innan planen tas och byggnationerna börjar.


•Det är helt fel att ta ut kostnader för gator av fastighetsägarna. Salems kommun är en av 50 av totalt 290 kommuner i landet som använder sig av ett ålderdomligt undantag i Plan- och bygglagen för att kunna göra detta. All erfarenhet visar att kommuner som fördelar ut kostnader på fastighetsägarna genomför gatulösningar som totalt sett blir mycket dyrare än om man betalade med skattekollektivets pengar. Det är lätt att vara generös med andras pengar.


•Översiktsplanen belyser att Karlskronaviken är ett av Salems få områden som har en närmiljö som särskilt belyser viktiga delar av kommunens historia. Programförslaget borde ta stor hänsyn till detta, men gör det inte alls. Det finns t.ex. inte ett enda konkret förslag för att bevara denna närmiljö, ej heller helheten mot efterföljande detaljplaner.


•Området huserar enligt miljöredovisningen känsliga arter. T.ex fiskgjuse och nissöga. Dessa drabbas negativt av all exploatering. Nissöga-Cobitis taenia är en Natura 2000-art (art nr.1149). Kommunen bör utreda frågan om att införa en bevarandeplan och ett Natura 2000-område för att skydda dessa arter.


•Dagvattenhantering saknar annan lösning i förslaget än att det ska tas upp på den egna marken. Detta upplever vi som genomförbart enbart om antalet byggrätter hålls på en låg nivå. Att det inte tas någon sådan hänsyn i förslaget ser vi som mycket bristfälligt och otidsenligt. Dessutom finns inget i förslaget om att förbättra läget för den lokala recipienten, Uttran.


•En stor del av det låglänta området är en lerbank och därmed geologiskt svårbyggt område. Det är oseriöst att inte redan i programförslaget utreda om delar av området överhuvudtaget är möjligt att exploatera. Vad händer vid ökad vattenhöjd?


•Flera delar av Karlskronaviken är samfällighetsägda, t.ex. stranden som inte är ett kommunalt bad. Vi förutsätter att denna äganderätt förblir hos fastighetsägarna och såsom ägare också rätten till gemensamt utnyttjande av ägare/boende. Tillåt att etablera bryggor för de boendes båtar mm.


•Vi tror också att fastighetsägarna i samfällighetsform har bättre förutsättningar än kommunen att ta hand om naturmark. Kommunens allmänna skötsel av parkmark har en hel del i övrigt att önska.


•Vi vill förhindra orimligt stora hus i planområdet. Begränsa byggrättens storlek så inga alltför höga eller stora bostadshus kan byggas. Ge tjänstemännen den styrkraft de behöver för att kunna uppehålla denna begränsning. Byt ut de tjänstemän som inte håller stånd gentemot byggbolagens vana förhandlare.


•Skapa så stora tomtytor att husen inte dominerar över naturen. Förslaget ska vara baserat på översiktsplanens 2000 kvadratmeter.

•Förhindra områdesbebyggelse, dvs. likadana hus i grupp, utan arbeta för personliga, välritade, välplacerade och olika hus. 


•Bevara kulturmiljön med belysningsstolpar i trä. Andra kommuner betalar dyrt för att återuppföra trästolpar av kulturmiljöskäl. Markförlägg ledningarna men bevara stolparna. Välj moderna ljuskällor med så naturlig färgåtergivning som möjligt dvs. högtrycksnatrium eller liknande.


•Bevara och upprusta den redan existerande sjövattenanläggningen, bevattning med näraliggande sjövatten är bättre ur alla synvinklar.SLUTSATS MED KRAV PÅ NYTT PROGRAMFÖRSLAG


Karlskronavikens Samfälligheters Förening är överraskat över den överlag låga kvaliteten i programförslaget. Kommunens syfte är oförskämt mot dem som bor i området och på lång sikt mot alla som värderar fler värden än pengar.

Kommunens uttalade syfte var under arbetet med översiktsplanen före valet 2006 att förbättra sjön Uttrans förutsättningar. Det syftet har nu försvunnit i programförslaget. KSF:s syfte med att medverka till viss exploatering är och förblir att rädda Uttran.

Att Salems kommun redan i inledningen av programbeskrivningen använder formuleringen om exploateringsekonomi är att från första början visa ovilja att finna en väg för en exploatering, så att det blir en balans i det övergripande syftet mellan såväl ekonomi som kulturhistoriska, miljömässiga och mänskliga värden.

KSF kräver att kommunen bättrar sig avsevärt, och fortsätter planarbetet på en helt annan, seriös nivå än vad som är fallet i detta planförslag. Vårt krav är därför att kommunen gör om sitt utredningsarbete som ligger till grund för detaljplaneförslaget. I detta ska man utgå från syftet att vara ytterst skonsam mot:

…den lokala recipienten sjön Uttran, som redan är mycket hårt belastad

…mot områdets landmiljö med värdefulla arter i växt- och djurlivet,

…mot Karlskronavikens stora kulturhistoriska värden,

…och inte minst mot de människor som bor eller strövar i området och som vill kunna fortsätta bo och röra sig i området.

Gör rätt från början. Lyssna. Gör om! Återkom när ni har ett nytt programförslag som tar fler hänsyn. Innan dess vill vi inte se något detaljplaneförslag.Med vänliga hälsningar


För medlemmarna i KSF:s räkning, genom dess styrelse:

Rolf Fällström, ordförande 

Mikael Israelson, sekreterare

Lasse Lindblad, kassör

Johan Hellman, suppleant

Brev till Salems politiker om KSF:s remissvar, inskickat 20 maj 2006, angående Översiktsplan som var utställningsförslag 20 mars - 20 maj 2006.
Ladda ner >>
TillSalemsPolitiker-1.pdf


KFS_remissvar_files/TillSalemsPolitiker.pdfKFS_remissvar_files/TillSalemsPolitiker_1.pdfshapeimage_5_link_0

Remissvar från KSF på programförslag inför detaljplan Karlskronaviken

SENASTE NYTT

ÖVRIGT

Hämta bilaga som PDF med sammanställning av enkätsvar från KSF:s medlemmar. enkatsvaren.pdf

ENKÄTSVAR

Klotter på Kallenäs.

Gå dit.

KLOTTER